Vách cách hai ngàn đóa khói thâu,
Dòng xanh nguyệt hiện, thấy cơ mầu.
Càng sực nức, hương đeo quế,
Sóng lênh lang, ngọc chứa bầu.
Miệng Thái Chân cười ngừng má phấn,
Bãi Tây Hồ rộng giỡn chân câu.
Kìa ai hơ hải thuyền ngư ẩn,
Dặng dặng ca một tiếng đâu ?