Giống lạ Giang Lăng đã được dành.
Một mai năng chiếm được cao danh.
Lòng không, chẳng vả phô niềm tục,
Khí cứng hằng thìn một tiết thanh.
Sớm còn đeo chim phượng đỏ,
Khuya chờ mọc cháu rồng xanh.
Kham chi thế gọi là quân tử.
Sương tuyết nào hề bén mình?


Người xưa ví trúc với người quân tử (xanh tươi, cứng rắn).