Gặp tiết trùng dương rượu cúc vây,
Bao nhiêu tri kỉ mấy hàng cây.
Ngàn nhàn dầm chén hoa vàng luột,
Thẻ diễn nghiêng hồ tiệc ngọc chầy.
Kẻ hái giậu đông chân bén tuyết,
Người lên lầu bắc mặt trông mây.
Thù du cài tóc càng yêu nữa,
Lọ hỏi tiên ông đến cõi Tây.Trùng dương: Mồng 9 tháng 9 âm lịch. Theo thuyết âm dương đời cổ, thì số 9 thuộc về dương, hôm ấy ngày và tháng đều số 9, nên gọi là tiết trùng dương.