Khách hỡi, chào ai kíp nỡ từ ?
Xui người bát ngát phải nên đưa.
Dùng dằng động ngọc vừa khi sớm,
Dìu dặt làng hoa nhẫn khắc trưa.
Đường khách dặm ngàn chàng hãy lại,
Chăn loan nửa bức thiếp còn chờ.
Non xanh nước biếc khi lành lạnh,
Cũng chớ cho hay chút nghĩa xưa.