Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/05/2014 08:29

Rạng ngày cơm nước cất quân mau
Khí nghệ tuỳ thân đủ trước sau
Cán lọng giữa trời người đứng đó
Vòng cung đạp đất thấy ai đâu
Những phường trê chuối đều sây vẩy
Mấy lũ đòng đong cũng dập đầu
Dẹp nước yên rồi về kẻ chợ
Bấy giờ các chị mới tranh nhau


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004