Đêm rượu, ngày rồi, họp bốn người,
Cùng bày sở thú bảo nhau chơi.
Con trâu tớ béo, cơm người trắng,
Đon củi ngươi nhiều, cá tớ tươi.
Gặp thuở thái bình, ngươi mến tớ,
Chứa lòng ưu ái tớ cùng ngươi
Cắp cầm, con Tuyết tình cờ đến,
Bỏ nón, lùi chân khặc khặc cười.