Cửa che lều, khói nắng mưa,
Tục hây hấy, lễ đón đưa.
Cày thuở ruộng thu, êm cỏ lục,
Ca khi bóng nguyệt quyến mai thưa.
Người còn thói hậu, đời còn hậu,
Nhà có kho thừa, thóc có thừa.
Phủ trị biết chi là sở trọng ?
Bảo rằng: "Nhân nghĩa lấy làm ".Rõ ràng "cảnh đào nguyên" ở bài này không là gì khác cảnh sinh hoạt của thời cổ sơ, nguyên thủy, ở một vùng đồng bằng.