Cơ mầu thợ hoá bốn mùa vần,
Đông cuối, ba mươi, mồng một xuân.
Rờ rỡ cửa vàng, ngày Thuấn rạng,
Làu làu phiến ngọc, lịch Nghiêu phân.
Cao vòi vọi ngôi hoàng cực,
Khắp lâng lâng phúc thứ dân.
Tôi mọn dự đòi hàng ngọc duẩn,
Non cao, kính chúc tuổi minh quân.