Chẳng bén lầm nhơ, của khác thường,
Nhìn khi gió cả lạ nhiều dường!
Vật vờ Thái Dịch nghìn tầng biếc,
Sực nức Tây Hồ mấy dặm hương.
Cá hớp nhị vàng lùa sóng,
Rùa giày nhương ngọc, động gương.
Có phen trời thanh vằng vặc,
Chổng lên hàng tán lục giương!