Nhà ta có cải vãi nơi nương,
Đất phúc sinh thành của lạ dường!
Áo đã tương xanh, tương thức lục,
Đầu chăng đội bạc, đội hoa vàng!
Ba đông xuân sắc nhân chưng tuyết,
Một tiết âm nhu chẳng quản sương.
Bàn bạc chua cay, đòi miệng thế,
Miễn là đỡ được thuở dùng mang.