Ngọt bằng mít, mát bằng dừa,
Trợ khát nào qua một quả dưa ?
Mùi mẽ ngon, người dễ trọng,
Tinh thần lạ, thế đều ưa.
Lòng son thờ chúa niềm chăng trễ,
Áo lục truyền nhà, lộc có thừa.
Nhân quả nhiều, vì trồng đất phúc,
Đời đời con cháu thịnh hơn xưa.