Giã người cho khách lại Hà tây,
Khôn xiết nguồn cơn nỗi đấy đây.
Bát ngát mặt ngừng chan giọt ngọc,
Dùng dằng chân ngại bước đường mây.
Băng trông cầu Thước sầu thêm chất,
Đoái thấy doành Ngân thảm dễ xây.
Chầy kíp hẹn lành tin lại hợp,
Thu sau càng thắm nữa thu này.