Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ,
Vốn lòng vì nước há vì dưa.
Xét soi trước mặt đôi vừng ngọc,
Vùng vẫy trên tay một lá cờ.
Dẹp giống chim muông xa phải lánh,
Dể quân cầy cuốc gọi không thưa.
Mặc ai nhảy nhót đường danh lợi,
Ơn nước đầm đìa hạt móc mưa.


Tiêu đề bài này có bản chép là Thằng bồ nhìn.

Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 23
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004