Thắt lưng, đội nón, thuở qua ưa,
Nhà chúa truyền cho giữ ruộng dưa.
Tay áo phất phơ thuở gió,
Mồ hôi lã chã khi mưa.
Khua loài điểu thử đi cho quạnh,
Dễ đứa điền phu làm biếng thưa.
Chực hăm hăm bờ ruộng ấy,
Bấy lâu đã được trái nào chưa ?