Dòng tuôn ba ngả lạ dường bao!
Bát ngát đòi phen mặt bích đào.
Phá phá ngàn kia lùa ngột ngột,
Phè phè bãi nọ rửa tanh tao.
Cá ăn mặt nước tan vầng thỏ,
Triều rẽ đầu non lụt bóng dao.
Xẩy thấy một thuyền trong thuở ấy,
Dường như ngư phủ lạc nguồn Đào.