Non tạnh mây che khuất nhà,
Thuở cây tùng cối toát ra.
Thôi mọi đỉnh cành cành ngọc,
Nở đòi ngàn đóa đóa hoa.
Xem cõi dương, đâu đảo ấy ?
Ngỡ vườn văn nẻo ấy là.
Nhàn nào thông bích hằng về đỗ ?
Nhiều chập dâng lên tiếng đạp ca.tùng cối: Một thứ cây thân giống cây thông, lá cây trắc