Trời hè đằng đẵng thuở ngày chầy,
Rợp rợp màn hòe bóng mới xoay.
Chói chói hoa vàng đưa gió,
Đùn đùn tàn lục giương mây.
Trong nhà tể tướng: sum họp,
Ngoài cửa công hầu: chật vây.
Thêm có cầm ve dặng dõi,
Khiến người hóng mát động niềm tây.