Từ thuở Đông hoàng chịu lấy quyền,
Thiều quang làm cảnh rạng xuân thiên.
Đường hoa chấp chới tin ong dạo,
Dặm liễu thung thăng sứ điệp truyền.
Ả Nguỵ, nàng Diêu khoe đẹp đẽ,
Người thơ, khách rượu rộn mời khuyên.
Nam nhi kịp thuở trong khi ấy,
Diễu ngựa Trường Yên mới phỉ nguyền.


Sách "Văn đàn bảo giám" ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.