Từ thuở Huyền minh chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong.
Canh chầy ngọc lậu trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô lạnh nữa đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù mai chiếng một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ đều làm phải đạo trung.