Được chốn đi về tốt lạ lùng,
Vì người dễ khiến thức khoe hồng.
Mình cài xiêm lục phe đuôi phượng,
Bóng tiểu trì thanh uốn khúc rồng.
Tiết cứng khá phen quân tử trúc,
Thói cao chẳng nhượng đại phu tùng.
Trời sinh có ý dù nên nữa,
Tàn rợp đời đời cửa tướng công.