Cờ sứ bền cầm một cán không,
Mười năm chẳng trễ tiết cô trung.
Đất Hồ sương tuyết gầy mình hạc,
Đền Hán ngày đêm nhớ mặt rồng.
Biển bắc xuân chầy, dê chẳng nghén,
Trời nam thu thẳm, nhạn khôn thông.
Kì lân tượng vẽ còn rành rạnh
Tôi Hán nào ai dám ví cùng ?