Động ngọc rành rành tượng dấu phong,
Một phen xảy nhớ, một phen trông.
Đợi chờ hằng tưởng người cung Lãng,
Thức nhắp nào khuây khách đỉnh Bồng.
Non nước lạ nghìn nhàn cá diễn,
Phượng loan đường một gối chăn chung.
Ước chi lan huệ vầy làm một,
Lại thấy buồng thung tỏ nắng thung.