Khói tỏa xanh xanh bóng tịch dương,
Cỏ hoa chào khách khéo đưa đường.
Mây che cửa chim bay hết,
Suối thay cầm tiếng nhặt xoang.
Sông có bích đào non nước dẫy,
Cõi nhiều hồng hạnh tháng ngày trường.
Cánh hoa dầu chẳng người tiên rước,
Chó sủa âu là hẳn ấy làng.