Một trận kim phong mới mới vây,
Mối sầu kia ắt kẻ làm bây.
Trăng kề cửa hay lòng sạch,
Gió xuyên rèm tỏ ý tây.
Chăn lạnh dậy nương con cháu vắng,
Đêm dài ngồi nhẫn khắc canh chầy.
Lòng thu bát ngát trong khi ấy,
Hầu cắt làm khuây lại chẳng khuây!