Tề Khương, Tống Tử gạ nào xong!
Chàng lại hương quan, đoái thiếp cùng!
Quanh quất mối sầu khơi mấy dặm,
Sụt sùi giọt ngọc rã đôi dòng.
Khách về dễ khiến ngừng khung mặt,
Người ở càng thêm đứt mối lòng.
Mai dịch may sao tin kíp ruổi.
Kẻo lòng người thế nhớ cùng mong!Bài thơ tả nỗi lòng người con gái dặn dò người yêu.