Nảy nảy khoai, chỉn giống lành,
Vun trồng đã cậy có xanh xanh.
Cha con đã chông đoàn dù tán,
Cháu chắt càng nhiều nhựa vuốt nanh.
Khảm kể ruộng nương, danh trửng giả,
Bữa ăn chuông vạc lộc công khanh.
Nẻo ra thì phá lấy ngôi trước,
Một đám nhà ta ai dám tranh ?