Thưa sách đan trì ai bén chiêu,
Bảng vàng mừng đã thấy tên treo.
Thấp cao vòi vọi chen hàng nhạn,
Trên dưới làu làu hiện vẻ beo.
Thoáng đến mấy tầng Bồng đảo lạ,
Kẻ âu ba đợt Vũ môn nghèo.
Bảng này chẳng phụ danh đồn dậy,
Thấy hậu sinh còn nhiều kẻ theo.


Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ Đường:
Cửu hạn phùng cam vũ,
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.