Đồn rằng huyện Ngọc có kênh Trầm,
Tuy hẹp le vui hết mấy rằm.
Gò nổi xương trâu rêu lún phún,
Bãi lè lưỡi bạng bọt lăm tăm.
Chan chan thuyền khách sào chưa nhổ,
Sịch sịch chài ai cọc hãy cằm.
Có kẻ kéo khan năm bảy lúc,
Chờ cho thấy nước bỏ đêm nằm.Kênh Trầm ở huyện Ngọc Sơn (Thanh Hóa) đào từ năm 1234 triều Trần.