Chẳng bợn tri trần mảy mảy hơi,
Luận bề thanh quý tót xa vời.
Nõn nà sắc nước nhờ duyên nước,
Ngào ngạt duyên trời nức dặm trời.
Gấm Chức dong tơ, khuây cửi mắc,
Gương Hằng ngắm bóng, ngại trâm cài.
Dao Trì lần thấy triều đi rước,
Hớn hở Thai minh vận thái giai.


Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 32
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004