Cày cạy nàng nào khéo hữu tình,
Mặt làu làu, vóc thỏ thanh thanh.
Tròn tròn, méo méo in đòi thuở,
Xuống xuống, lên lên suốt mấy canh.
Tháng tháng liếc qua lầu đỏ đỏ,
Đêm đêm liền tới trướng xanh xanh.
Yêu yêu, dấu dấu đàn ai gẩy,
Tính tính, tình tình tính tính tinh.