Gió gió mưa mưa nhẫn bạc tình,
Vui trăng luyện một tiết trăng thanh.
Soi trên dưới muôn muôn chốn,
Suốt xưa nay mấy mấy canh.
Người nhớ vua, nhìn sa đũa ngọc,
Kẻ trông chồng, ngẫm ruổi mây xanh.
Muôn thu ngàn kiếp lồng đến ấy,
Tả hữu cho nhiều phụ bật tinh.