Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 03:05

Nồng lạt đà từng trải mọi tình,
Mười phần chưa nhẫn một phần thanh.
Kiền khôn dòm khắp cơ vần chuyển,
Dâu bể soi nhiều sự biến canh.
Ánh tóc thành thần thu đã bạc,
Tỏ lòng liệt nữ tuổi còn xanh.
Rất cao dầu muốn cho cao nữa,
Lãng đãng sao chưa đoái lão tinh.