Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 02:56

Ở cao song cũng thấu nhân tình,
Vì có làu làu tính sáng thanh.
Soi khắp đầu giêng liền cuối chạp,
Suốt từ một khắc nhẫn năm canh.
Tàn vàng xô lại chồi mai bạc,
Bóng ngọc cây vào khóm trúc xanh.
Dám hỏi những gì trong cối thuốc,
Liệu âu còn thiếu mặt nam tinh.