Ló lên liền thấy khác thường tình,
Có vẻ cao hòa có vẻ thanh.
Lầu ngọc gương giơ soi mọi nước,
Tán vàng xe gác ruổi năm canh.
Thước kinh thuở dãi, dời cành lục,
Kình sợ khi xuyên, chúi mặt xanh.
Cung ấy khom khom nên cách ấy,
Đành hay giúp sáng có thai tinh.