Thuyền ai chiếc bé tiếng đà om,
Thấy lũ thằng chài đứng vịnh nom.
Nửa tấm áo tơi che lủn củn.
Một cần câu trúc uốn khom khom.
Ngư hà song viết ngày hằng đủ,
Bạng duật đôi co thế ngại nhòm.
Chờ thuở nguồn Đào tiên lại gặp,
Cùng nhau cặn kẽ thuở đầu mom.