Đầu non đã tạnh khói còn om,
Mấy gã tiều phu đã sớm nom.
Nửa bó yên hà mang đủng đỉnh,
Đôi bên phong nguyệt quảy lom khom.
Trời Nghiêu, ngày Thuấn mình ăn ở,
Đỉnh Thạch non Thai mặt ngước nhòm.
Ước thấy Mãi Thần mà thử hỏi:
"Rằng xưa gặp chúa mé nào mom ?"