Ruộng xanh, nước biếc ngát lom om,
Xê xế canh phu đã tới nom.
Đỗi Vũ tắm mưa tai nhấp nhấp
Nội Châu cuốc nguyệt cật khom khom.
Cày Y cúi đỡ dân Thương ngóng.
Lều Cát nằm lui chúa Hán nhòm.
Có thuở nông rồi khi việc giãn,
Đèo heo hóng mát ở ngoài mom.