Giang thiên phẳng lặng tạnh mưa,
Bãi, một thuyền ai giục sóng đưa...
Hoa bén mùi thơm khi cá hớp,
Cụm êm bóng thỏ thuở song thưa.
Khê sơn cảnh lạ nào đâu thiếu ?
Phong nguyệt kho đầy của ấy thừa.
Dẽ có nơi khôn mạc được:
Ái ưu khăn khắn một lòng .