Từ ngày gặp được thuốc đan sa,
Chiếm Quảng Hàn cung làm cửa nhà.
Lầu ngọc cao hòa thế giới,
Mày ngài rạng khắp sơn hà.
Năm hồ những lấy làm song viết,
Bốn bể đều thìn thấy nết na.
Thượng đế tuy hay nghiêm cấm đoán,
Có đêm lởm thởm đến phòng ta.