Đủng đỉnh nhà ai bên nọ đường,
Đêm đông chày nện nhẫn sơ sương.
Vang mấy chặp đưa cao thấp,
Dội đòi khi tiếng đỉnh đang.
Dặng dõi chiêm bao người ải tuyết,
Tỏ tường tâm sự khách buồng hương.
Trượng phu ắt có gan lòng sắt,
Chưa dễ hàn châm ép khiến thương.