Điêu đương ngàn ngạn áo hồng sa,
Mừng chịu ơn phong xuống tới nhà.
Tán rợp bóng hoè che mặt ngọc,
Hương ngưng dặm liễu đượm hài hoa.
Tiệc vây la ỷ người sum họp,
Nhạc vỡ cầm tranh tiếng dõi ca.
Phú quý nhìn xem yêu hết tấc,
Máy nghèo sao khéo hãm người ta.Bài thơ này nằm trong sách "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn", trong bộ "Thiên Nam dư hạ tập". Toàn văn gồm 11 bài, một bài mở đầu và mười bài răn giới mười hạng người như sau: 1/ Thiền tăng, 2/ Đạo sĩ, 3/ Quan liêu, 4/ Nho sĩ, 5/ Thiên văn địa lý, 6/ Lương; 7/ Tướng quân, 8/ Hoa nương (người làm nghề đào hát), 9/ Thương cổ (người làm nghề buôn bán, 10/ Đãng tử (bọn du đãng). Cuối mỗi bài văn biền ngẫu lại có một bài kệ theo thể thơ Đường luật.

Nguồn: Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn Nghệ, Sài TP HCM, 1998