Kềnh kềnh áo bá lẽn khăn sa,
Trường ốc hôm mai để lễ nhà.
Lạnh lẽo đường thu như án tuyết,
Nắng sương mấy phút lọn hài hoa.
Tài cao hơn nữa Công Tôn sách,
Sự thịnh còn truyền Ninh Thích ca.
Bút mực chẳng quên bề chí lũ,
Lộc cao sao khéo lỡ người ta.Bài thơ này nằm trong sách "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn", trong bộ "Thiên Nam dư hạ tập". Toàn văn gồm 11 bài, một bài mở đầu và mười bài răn giới mười hạng người như sau: 1/ Thiền tăng, 2/ Đạo sĩ, 3/ Quan liêu, 4/ Nho sĩ, 5/ Thiên văn địa lý, 6/ Lương; 7/ Tướng quân, 8/ Hoa nương (người làm nghề đào hát), 9/ Thương cổ (người làm nghề buôn bán, 10/ Đãng tử (bọn du đãng). Cuối mỗi bài văn biền ngẫu lại có một bài kệ theo thể thơ Đường luật.

Nguồn: Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn Nghệ, TP HCM, 1998