Muỗi hỡi mi sinh giáp tí nào?
Đêm đêm lẻn đến cửa phòng tao ?
Ngày thì đủng đỉnh bên lầu ngọc,
Hôm đã thung thăng tiểu má đào.
Ghẹo Hằng Nga khi nguyệt hiện,
Trêu Thần Nữ thuở chiêm bao.
Canh khuya lần quất làm cho nhọc,
Châm đốt ngoài da có xuể nao!