Phô loài cả, vóc nghênh ngang,
Mòn mọn song mầu, kiến mấy càng.
Đạo, biết quân thần tôn nhượng,
Cơ, hay thiên địa nhu cương.
Báo ơn nghĩa cả, danh còn để,
Xuyên ngọc, tài cao tiếng hãy vang.
Có thuở trận ra binh phụ tử,
Kì kì chính chính sắp đôi hàng.