Họ Chu từ thuở dưỡng nên thân,
Năm đức gồm no: trí, dũng, nhân.
Đầu đội văn quan cao mấy tấc,
Chân giương vũ cựa nhọn mười phân.
Nhiều phen làm bạn trong song Tống,
Mấy phút đưa người khỏi đỗi Tần.
Dầu nhẫn hôm nào phong vũ,
Ắt chăng chẳng phụ chức tư thần.