Chuông kia, nguyệt nọ, ấy tiền thân,
Huống lại thêm là gác phượng lân.

Mấy tiếng đấm tràn miền Trúc quốc,
Một vầng in lọt bóng giao nhân.
Đêm thanh cảnh vắng, người chăng tục,
Rượu uống thơ ngâm tiệc có xuân.
Khi hứng mến vui lòng bịn rịn,
Quân thân gánh nặng đủ ngàn cân.Phả Lại (tỉnh Bắc Ninh) nơi trụ trì của sư Dương Không Lộ, có một chiếc chuông lớn. Bình Than (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), xưa có cuộc hội họp các vương hầu nhà Trần do Trần Nhân Tông chủ tọa, bàn việc chống Nguyên.