Than thán ngàn Tương cát một doi,
Trên không man mác trận nhàn thoi.
Ngàn hiu gió, cái bay lẻ,
Nước rặc lui, hàng đỗ đôi.
Vàng khắp ruộng thu ăn dễ đủ,
Bạc in bãi sở chén thưa rồi.
Đệm hoa đầm ấm khi nằm, thức,
Khăn khắn nào quên đạo chúa tôi.