Non mở bình phong tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục in cây.
Cá tươi xâu liễu người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.