Xao xác ban vừa một khởi canh,
Giốc ai thánh thót thuở giang thành.
Chồi hoa điểm tuyết hoa tương bạc,
Đèn hạnh ngấn cù bóng loáng xanh.
Hàn tự chuông kia thôi mới đấy,
Tiều lâu người nọ ngủ sao đành ?
Ít nhiều tâm sự trong khi ấy,
Nhỡ lắm thay càng...