Kế lậu canh mấy khắc dư,
Đêm dài đằng đẵng mới sang tư.
Gió lay chồi ải khua chim thức,
Nước chảy trăng tà giục sóng đưa.
Vạc thẩn thơ tìm nội quạnh,
Trời lác đác vẻ sao thưa.
Một bầu thế giới hây hây lạ,
Mấy kẻ chung tình đã thức chưa?


Khảo dị:
Đêm đã lậu canh mấy khắc dư,
Đêm trường đằng đẵng đã sang tư.
Cây lay chồi ải khua chim thức,
Sóng gợn trăng tà thổi gió đưa.
Chim hạc thẩn thơ tìm nội quạnh,
Lưng trời lác đác vẻ sao thưa.
Một bầu thế giới hây hây lạ,
Mấy kẻ chung tình đã biết chưa?